Uitspraken Tuchtraad 2023

2023-016 Klacht over de schade- en klachtbehandeling door aangeslotene

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Gegrond bevonden klacht.

De klacht gaat met name over het uitblijven van bevoorschotting bij de afwikkeling van letselschade van klaagster en de behandeling van de klacht daarover door aangeslotene. De Tuchtraad acht de klacht gegrond en legt aangeslotene de maatregel van een waarschuwing op. Over een jaar zal de Tuchtraad informatie inwinnen om te zien of er aanleiding is voor ambtshalve onderzoek.

2023-015 Klacht over de wijze waarop aangeslotene de schadeclaim heeft afgehandeld

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond bevonden klacht.

Klacht over de wijze waarop aangeslotene de schadeclaim heeft afgehandeld. De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is voor zover hij klaagt over het niet verlenen van dekking onder de woonhuisverzekering. Voor het overige is de Tuchtraad van oordeel dat aangeslotene niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

2023-014 Klacht over handelwijze aangeslotene na het indienen van een klacht

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Ongegrond bevonden klacht.

Klacht over de wijze waarop aangeslotene heeft gehandeld nadat klager bij aangeslotene had geklaagd over de afhandeling van zijn schadeclaims door een gevolmachtigde en over de informatieverstrekking met betrekking tot de totstandkoming van de premie. De Tuchtraad oordeelt dat geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

2023-013 Het weigeren van het verlenen van rechtsbijstand en de klachtbehandeling door aangeslotene

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond bevonden klacht.

De klacht gaat over het weigeren rechtsbijstand te verlenen en de klachtbehandeling door aangeslotene. De Tuchtraad is van oordeel dat aangeslotene niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Voor zover de klacht ziet op het handelen van [naam dienstverlener] B.V. ([naam dienstverlener]) is klaagster niet-ontvankelijk.

2023-012 Klager niet-ontvankelijk

Door een belanghebbende ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht.

De klacht gaat over de schaderegeling door aangeslotene van het letsel dat klager heeft opgelopen bij een verkeersongeval. De Tuchtraad kan geen inhoudelijk oordeel geven over de wijze van claimbehandeling door aangeslotene, omdat deze klacht te zeer verweven is met de geschilpunten waarover de rechter heeft geoordeeld.

2023-011 Klager niet-ontvankelijk

Door een belanghebbende ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht.

De klacht gaat over de schaderegeling door aangeslotene van het letsel dat klager heeft opgelopen bij een verkeersongeval. De Tuchtraad kan geen inhoudelijk oordeel geven over de wijze van claimbehandeling, door aangeslotene, omdat deze klacht te zeer verweven is met de geschilpunten waarover de rechter heeft geoordeeld.

2023-010 Klacht over de afwikkeling van schade door aangeslotene

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht.

De klacht gaat over de afwikkeling van stormschade door aangeslotene. De Tuchtraad acht de klacht over het niet nakomen van een zonder voorbehoud gemaakte dekkingstoezegging gegrond, maar ziet geen aanleiding voor een maatregel.

2023-009 Klacht over de opzegging van de bedrijvenpakketpolis door aangeslotene

Door een belanghebbende ingediende klacht.
Ongegrond bevonden klacht.

De klacht gaat over de opzegging van de bedrijvenpakketpolis van klager door aangeslotene. De Tuchtraad is van oordeel dat aangeslotene bij deze opzegging niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

2023-008 Klager niet-ontvankelijk

Door een belanghebbende ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht.

Klager is als schaderegelingskantoor weliswaar in beginsel als belanghebbende aan te merken, maar hij heeft geen enkel eigen belang. In deze klacht is slechts het belang aan de orde van de consument aan wie klager als belangenbehartiger bijstand heeft verleend.

2023-007 Klacht over de informatieverstrekking door aangeslotene over de door klager verdiende cashback op betaalde premie

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Ongegrond bevonden klacht.

De klacht gaat over de informatieverstrekking door aangeslotene over de door klager verdiende cashback op betaalde premie. Klager vindt dat aangeslotene onvoldoende duidelijk maakt dat de cashback een brutobedrag betreft. De Tuchtraad acht de informatieverstrekking van aangeslotene over de cashback voldoende duidelijk en verklaart de klacht ongegrond.

2023-006 Klacht over de wijze waarop aangeslotene heeft geprobeerd de door haar gemaakte fouten bij de omzetting van een autoverzekering op te lossen

Door een belanghebbende ingediende klacht.
Ongegrond bevonden klacht.

De klacht gaat over de wijze waarop aangeslotene heeft geprobeerd de door haar gemaakte fouten bij de omzetting van een autoverzekering op te lossen. Ook gaat de klacht over de manier waarop aangeslotene de klachten van klagers hierover heeft afgehandeld. Klagers vinden dat aangeslotene niet voortvarend en zorgvuldig heeft gehandeld. De Tuchtraad is van oordeel dat het handelen van aangeslotene minder gelukkig is geweest, maar niet van zodanige aard dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

2023-005 Klacht over de wijze waarop aangeslotene een schadeclaim heeft afgehandeld

Door een belanghebbende ingediende klacht.
Ongegrond bevonden klacht.

De Tuchtraad is van oordeel dat aangeslotene geen tuchtrechtelijk verwijt valt te maken. Zij heeft op basis van alle haar ter beschikking staande gegevens een inhoudelijk standpunt ingenomen, waarvan niet gezegd kan worden dat het redelijkerwijs onverdedigbaar is en dat verder niet inhoudelijk door de Tuchtraad beoordeeld kan worden.

2023-004 Klacht over de wijze waarop aangeslotene klaagster heeft behandeld

Door een belanghebbende ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht.

De Tuchtraad stelt vast dat klaagster rechtstreeks een klacht bij de Tuchtraad heeft ingediend, terwijl klaagster niet als een belanghebbende als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van het Reglement van de Tuchtraad kan worden aangemerkt. Klaagster is daarom niet-ontvankelijk in haar klacht.

2023-003 Klacht over de wijze waarop aangeslotene de schaderegeling en het fraudeonderzoek heeft uitgevoerd

Door de Voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Deels gegrond en deels ongegrond bevonden klacht.

De Tuchtraad komt tot het oordeel dat aangeslotene tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door bij de reeds ingeplande bespreking tussen partijen niet aan ‘verwachtingsmanagement’ te doen. De Tuchtraad acht het opleggen van een maatregel op zijn plaats, te weten een waarschuwing.

2023-002 Het handelen van aangeslotene bij de klachtbehandeling is tuchtrechtelijk verwijtbaar

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Gegrond bevonden klacht.

Klaagster klaagt over de wijze waarop haar klacht door aangeslotene is behandeld. De Tuchtraad is van oordeel dat aangeslotene tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door de wijze waarop zij de klacht van klaagster heeft behandeld. Aangeslotene heeft namelijk in strijd met artikel 5 van de Gedragscode Klachtbehandeling 2020 de klacht van klaagster laten behandelen door dezelfde persoon die het besluit had genomen waarover werd geklaagd. De Tuchtraad ziet af van het opleggen van een maatregel, omdat aangeslotene de fouten heeft erkend; de enkele constatering dat er fouten zijn gemaakt acht de Tuchtraad voldoende.

2023-001 Klaagster niet-ontvankelijk

Door een belanghebbende ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht.

De Tuchtraad stelt vast dat klaagster via haar gemachtigde rechtstreeks een klacht bij de Tuchtraad heeft ingediend, terwijl klaagster niet als een belanghebbende in artikel 1 aanhef en onder f van het Reglement van de Tuchtraad kan worden aangemerkt. Klaagster is daarom niet-ontvankelijk in haar klacht (artikel 6 lid 2 onder f van het Reglement). Voor zover klaagsters gemachtigde geacht moet worden de klacht op eigen naam te hebben ingediend, is hij eveneens niet-ontvankelijk. Weliswaar zijn ingevolge het Reglement van de Tuchtraad expertisebureaus en schaderegelingskantoren als belanghebbenden aan te merken, maar zij kunnen niet op eigen naam een klacht van een door hen vertegenwoordigde, niet-ontvankelijk gebleken klager overnemen.

De Tuchtraad is bevoegd klachten tegen aangeslotene II (uitvoerder rechtsbijstandverzekering) te behandelen. Aangeslotene II is als juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor een buitengewoon lid van het Verbond van Verzekeraars. Op grond van artikel 6A lid 1 van de statuten van het Verbond van Verzekeraars zijn ook buitengewone leden onderworpen aan de tuchtrechtspraak door de Tuchtraad.

To top