Over de Tuchtraad

De Tuchtraad Verzekeraars beoordeelt klachten van verzekerden over gedrag van verzekeraars. De Tuchtraad is onafhankelijk en valt sinds 2021 onder de Stichting Tuchtraad Verzekeraars.

De Tuchtraad heeft tot taak erop toe te zien dat verzekeraars ten opzichte van consumenten de goede naam van en het vertrouwen in de verzekeringsbranche in stand houden. De raad beoordeelt met name de wijze waarop de consument door de verzekeraar is behandeld.  Het gaat hierbij niet om financiële geschillen (zoals bijvoorbeeld de vraag of een schade moet worden uitgekeerd). Dat is de taak van het Kifid. 

De verzekeringsbranche heeft regels voor zichzelf opgesteld die naast de wet- en regelgeving bestaan. De Tuchtraad toetst de klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond. In 2008 is de Tuchtraad opgericht door het Verbond van Verzekeraars, branchevereniging van verzekeraars. Inmiddels valt de raad onder een onafhankelijke stichting.

Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad sancties opleggen. Sancties variëren van een waarschuwing tot een berisping en het met naam en toenaam bekendmaken van de uitspraak. Ook kan de Tuchtraad het Verbond adviseren tot het treffen van andere maatregelen tegen een verzekeraar, zoals beëindiging van het lidmaatschap van het Verbond. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche getoetst en gecorrigeerd.

Naar de Tuchtraad?
Consumenten kunnen in het algemeen niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Zij moeten zich tot het Kifid wenden. Klachten komen in principe via twee wegen bij de Tuchtraad terecht:

  1. via verwijzing van klachteninstituut Kifid, de Ombudsman Pensioenen of de Letselschaderaad;
  2. door belanghebbenden, zoals een slachtoffer van een verzekerde, of een consumentenorganisatie. Bekijk de hele lijst van belanghebbenden.

Zelf een klacht? Lees dan meer over de klachtenprocedure op VanAtotZekerheid.nl.

To top