Uitspraken Tuchtraad 2011

2011/004 Verlenen rechtsbijstand
Niet-ontvankelijk en ongegrond bevonden klachten. De behandeling van de rechtsbijstandclaim is aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand, zodat klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht dat niet conform de code is gehandeld. Er is niet in strijd gehandeld met de goede naam van het verzekeringsbedrijf omdat klaagster nog steeds een beroep op de Geschillenregeling kan doen. De goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak is niet geschaad, ofschoon de rechtshulpverlener na de melding een actievere houding had gepast.

2011/003 Afwikkelen medische schade
Ongegrond bevonden klacht. De verzekeraar heeft de medische schade voortvarend ter hand genomen, zorgvuldig en met begrip voor de situatie afgewikkeld en de claim in begrijpelijke bewoordingen, voldoende gemotiveerd en consistent gemotiveerd afgewezen.

2011/002 Eerst beroep op verjaring, vervolgens ook op het ontbreken van dekking
Ongegrond bevonden klacht. De verzekeraar deed op goede gronden een beroep op verjaring. In een later stadium kon hij op goede gronden ook het standpunt innemen dat de claim niet tijdens de geldigheidsduur van de aansprakelijkheidsverzekering was ingediend. Er is geen sprake van het innemen van wisselende standpunten in de zin van de jurisprudentie van de Raad. Indien een benadeelde rechtstreeks betaling vordert op de voet van artikel 7:954 BW (in dit geval niet aan de orde), dient de aansprakelijkheidsverzekeraar zich in ieder geval over zowel de aansprakelijkheids- als de dekkingsvraag uit te laten.

2011/001 Bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde
Ongegrond bevonden klacht. Het uitgangspunt van de Bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde is steeds geweest dat de als eerste door de schuldloze derde aangesproken verzekeraar de schadeafwikkeling op zich neemt. Vanaf augustus 1994 worden passagiers wiens schade op dat moment nog niet was afgewikkeld eveneens aangemerkt als schuldloze derde. Verzekeraars konden de in 2008 ingediende vordering van klager (passagier) naar aanleiding van een aanrijding in 1973 afwijzen met een beroep op verjaring. De regeling verlangt geen eigen initiatief van een verzekeraar bij het opsporen van een schuldloze derde.

To top