Uitspraken Tuchtraad 2013

2013/005 Totstandkoming/nakoming vaststellingsovereenkomst
Ongegrond bevonden klacht. Aangeslotene heeft met klager een vaststellingsovereenkomst gesloten. De nakoming van de wederzijdse verplichtingen is niet afhankelijk gesteld van bestaande of te maken afspraken tussen aangeslotenen en de adviseur van klager. Aangeslotene is haar betalingsverplichting nagekomen.

2013/004 Correct nakomen bindende uitspraak
Ongegrond bevonden klacht. Aangeslotene kon op goede gronden menen dat het haar vrij stond om na de uitspraak van de Geschillencommissie nog een (begrensd) nader onderzoek te doen naar de darmklachten van klager. De inhoud van een bepaald mailbericht is echter ongepast voor zover deze de strekking had klager af te houden van een behandeling van zijn zaak door de Tuchtraad. Voorts acht de Tuchtraad het onjuist dat aangeslotene met de secretaris van de Geschillencommissie in discussie ging omtrent de redenen waarom de voorzitter van de Geschillencommissie had besloten de Tuchtraad te verzoeken een onderzoek in te stellen.

2013/003 Afwikkeling autoschade
Ongegrond bevonden klacht. Aangeslotene heeft de schaderegeling ter hand genomen overeenkomstig de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden. Klager heeft op enig moment zelf besloten, om in afwijking van de gebruikelijke procedure, tot verkoop van de schadeauto in eigen beheer over te gaan. In het Reglement van de Tuchtraad is bepaald dat de Tuchtraad bij de uitvoering van zijn taak niet in de plaats van de bevoegde rechter treedt en zich onthoudt van civielrechtelijke sancties.

2013/002 Afwikkeling letselschade
Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht. Aangeslotene heeft de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak geschaad door de late erkenning van aansprakelijkheid. Nu zij heeft verklaard in te zien dat haar handelen niet aan de daaraan te stellen eisen voldeed, ziet de Tuchtraad geen aanleiding om het Verbond te adviseren een maatregel op te leggen.
Het is begrijpelijk dat aangeslotene aan de expert heeft gevraagd om tevens na te gaan of de bromfiets is opgevoerd.
De Tuchtraad kan niet treden in de hoogte van de kosten die aangeslotene aan het door klager ingeschakelde letselschadebureau dient te vergoeden. Niet gebleken is evenwel dat aangeslotene op dit punt het betamelijke heeft overschreden.

2013/001 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht. Aangeslotene heeft de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad door in strijd te handelen met bepalingen uit de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zij heeft ten onrechte geen melding aan betrokkene/klager gedaan over de resultaten van het persoonlijk onderzoek. Bovendien mag aangeslotene niet zonder meer en altijd de gegevens bewaren zolang zij de uitkering verstrekt. Dusdoende toetst zij niet de noodzaak van verdere bewaring en houdt zij ook niet rekening met de wederzijdse belangen. Het Verbond heeft aangeslotene een waarschuwing gegeven conform het advies van de Tuchtraad.

To top