Tuchtraad Financiële dienstverlening (assurantiën) verandert naam ‘Tuchtraad Verzekeraars’ herkenbaarder voor consumenten

Om het voor consumenten duidelijker te maken dat de Tuchtraad Financiële dienstverlening klachten beoordeelt die gaan over verzekeraars, is gekozen voor een nieuwe naam: Tuchtraad Verzekeraars. De Tuchtraad is in 2008 opgericht door het Verbond van Verzekeraars, de branchevereniging van verzekeraars. Inmiddels valt de raad sinds 2021 onder een onafhankelijke stichting. De naamsverandering gaat op 1 april 2024 in.

De Tuchtraad Verzekeraars heeft tot taak erop toe te zien dat verzekeraars in Nederland ten opzichte van consumenten de goede naam van en het vertrouwen in de verzekeringsbranche in stand houden. De raad beoordeelt met name de wijze waarop de consument door de verzekeraar is behandeld.  Het gaat hierbij niet om financiële geschillen, zoals de vraag of een schade moet worden uitgekeerd. Dat is de taak van klachteninstituut Kifid. 

Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad Verzekeraars sancties opleggen. Sancties variëren van een waarschuwing tot een berisping en het met naam en toenaam bekendmaken van de uitspraak. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche getoetst en gecorrigeerd.

Consumenten kunnen in het algemeen niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad Verzekeraars klagen over de eigen verzekeraar. Zij moeten zich tot het Kifid wenden. Klachten komen in principe via twee wegen bij de Tuchtraad terecht: via verwijzing van klachteninstituut Kifid, de Ombudsman Pensioenen en de Letselschaderaad. Of door bepaalde categorieën direct belanghebbenden, zoals een  door een verzekerde benadeelde, of een consumentenorganisatie.

De verzekeringsbranche heeft regels opgesteld die naast de wet- en regelgeving bestaan. De Tuchtraad Verzekeraars toetst de klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 2021 valt de Tuchtraad onder een onafhankelijke stichting met Véronique Timmerhuis en Felix Cohen als bestuursleden. (Timmerhuis is algemeen directeur ZonMw, Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen. Cohen was voor zijn pensionering onder meer directeur Veilig Verkeer Nederland en directeur van de Consumentenbond.)

De Tuchtraad Verzekeraars zelf bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de rechtelijke macht en de advocatuur en staat onder voorzitterschap van Ernst Numann, voormalig vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. 

To top