Q&A met de voorzitter van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening Els Wesseling-van Gent

Tuchtraad Financiële Dienstverlening oordeelt over zorgvuldig en fatsoenlijk handelen 

Klachtwaardig gedrag verzekeraars straalt af op hele branche

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening oordeelt of de leden van het Verbond van Verzekeraars  zorgvuldig en fatsoenlijk handelen. En dat de beroepsgenoten zich houden aan de regels van de beroepsethiek. De Tuchtraad doet dit op basis van door het Verbond van Verzekeraars opgestelde regels (tuchtrecht) waarmee de aangesloten verzekeraars dus zelf hebben ingestemd. De verzekeringsbranche heeft daar belang bij, omdat klachtwaardig gedrag van één lid afstraalt op de rest van de beroepsgroep. Maar het is ook in het algemeen belang dat de verzekeringsbranche goed functioneert. De Tuchtraad valt sinds kort onder een onafhankelijke stichting. Aanleiding om de voorzitter van de Tuchtraad Els Wesseling-van Gent in een Q&A aan het woord te laten.

Q:  De Tuchtraad valt tegenwoordig onder een onafhankelijke stichting, wat maakt hierin het verschil ten opzichte van de oude situatie?
A:  Het Verbond heeft de Tuchtraad in 2008 zelf in het leven geroepen. Dat betekent niet dat het Verbond enige invloed heeft op het oordelen door de Tuchtraad. Die is altijd onafhankelijk geweest. Sinds begin 2021 vallen we onder een onafhankelijke stichting.

Q:  Waarom is een stichting in het leven geroepen?
A:   Door de Tuchtraad onder de verantwoordelijkheid van een stichting te brengen, wordt de onafhankelijkheid nog sterker verankerd. Directe of indirecte invloed van derden op de beslissingen van de Tuchtraad is in deze constructie uitgesloten.

Q:  Wie vormen het stichtingsbestuur waaronder de Tuchtraad nu valt?
A:  Het bestuur wordt gevormd door Willem van Schendel (voorheen raadsheer Hoge Raad der Nederlanden) als voorzitter, Véronique Timmerhuis (directeur ZonMw en voormalig algemeen secretaris SER) en Felix Cohen (voormalig directeur Consumentenbond).

Q:  De Tuchtraad treedt zelden naar buiten. Hoe transparant is deze raad eigenlijk?
A:  Alle uitspraken van de Tuchtraad publiceren we op de website www.tuchtraadfd.nl. Jaarlijks neemt de Tuchtraad gemiddeld 15 zaken in behandeling. Ook in de jaarverslagen wordt aandacht besteed aan de in het betrokken jaar gedane uitspraken.

Q:  Uitspraken van de Tuchtraad zijn geanonimiseerd. Waarom is dat en waarom niet met naam en toenaam een vermelding op jullie eigen website?
A:  De namen van de klager worden nooit gepubliceerd, met het oog op de privacyregels. De naam van een verzekeraar tegen wie een klacht was gericht, wordt alleen bekendgemaakt als de Tuchtraad dat, als bijkomende maatregel bepaalt. Onze uitspraken worden binnen het Verbond besproken. Iedereen kan de uitspraken via de website lezen .

Q:  De sanctiemogelijkheden zijn verruimd, maar verandert de rol van het Verbond hiermee? Neemt het Verbond over zwaardere sancties nog steeds de beslissing?
A:  Alleen over de sancties die gevolgen hebben voor het lidmaatschap van het Verbond, beslist het Verbond. De Tuchtraad kan op dat punt alleen een aanbeveling doen. Dan gaat het om schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

Q:  Waaruit blijkt dat de Tuchtraad onafhankelijk is? Het gevoel is vaak dat bij intern tuchtrecht ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.
A:  Hier is geen sprake van intern tuchtrecht: de Tuchtraad is samengesteld uit personen van buiten de verzekeringsbranche en functioneert onder een onafhankelijke stichting. Ook de bestuursleden van die stichting komen van buiten en zijn onafhankelijk. De onafhankelijkheid is verder gewaarborgd in de statuten van de stichting en het Reglement van de Tuchtraad.

Q:  Waarom kunnen consumenten zelf niet laten klagen bij de Tuchtraad?
A:  Al vanaf het begin van het bestaan van de Tuchtraad is gekozen voor het systeem van ‘één loket’ voor de consument; dat is het Kifid. Dat is gedaan voor de klagende consument, die dus altijd aan het goede adres is als hij zich tot het Kifid wendt. Daar behandelt men geschillen inhoudelijk. De taak van de Tuchtraad is dus een andere. Als de consument-klager een tuchtrechtelijke vraag aan de orde stelt, kan de voorzitter van de Geschillencommissie van het Kifid die doorleiden naar de Tuchtraad, die die aspecten van de klacht behandelt. Zo wordt ook voorkomen dat de beide procedures onbedoeld samenlopen.

Q:  Wordt er eigenlijk vaak een beroep gedaan op de Tuchtraad? Hoe vaak doet de raad uitspraak in een jaar?
A:  Het aantal zaken waarin in de loop van een jaar uitspraak wordt gedaan – in 2018 waren dat er acht, in 2019 vijf – is beperkt. De meeste geschillen worden door de Geschillencommissie van het Kifid afgedaan, zonder dat zich daarin tuchtrechtelijk belangrijke vragen voordoen. Maar het belang van de tuchtrechtspraak valt daaraan niet af te meten, want de beslissingen van de Tuchtraad zijn dikwijls van zaaksoverstijgend belang; anders gezegd: zij zijn van belang voor de hele branche en van invloed op toekomstige gedragingen van verzekeraars in het hele land.

To top