2024-003 De klacht gaat over de behandeling van een letselschadeclaim

2024-003 De klacht gaat over de behandeling van een letselschadeclaim

Door een belanghebbende ingediende klacht.
Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht.

Klaagster is van mening dat aangeslotene bij de behandeling van haar letselschadeclaim in strijd heeft gehandeld met de Gedragscode Verzekeraars en met de (Medische Paragraaf van de) GBL. Volgens klaagster is sprake van vooringenomenheid, heeft aangeslotene niet zorg gedragen voor een voortvarende en zorgvuldige afhandeling, heeft zij ten onrechte gevraagd om een integraal uittreksel uit het huisartsenjournaal en weigert zij de buitengerechtelijke kosten te betalen. Tot slot is volgens klaagster sprake van belangenverstrengeling. De Tuchtraad is van oordeel dat de klacht over de vertraging in de behandeling van de claim gegrond is. Aangeslotene heeft ook erkend dat zij voortvarender had moeten handelen. De overige klachten zijn ongegrond. De Tuchtraad ziet geen aanleiding tot het opleggen van een maatregel.

To top